http://www.wakefield.ecom.net.pl/

 

Oświadczamy, że posiadamy wszelkie niezbędne dokumenty

do prowadzenia swojej działalność tj.Child Protection Policy, Constitution, Public Liability Insurance (Polisa Ubezpieczeniowa).
Nauczyciele nasi,to osoby po studiach wyższych z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym.

Wszyscy posiadają uprawnienia do pracy z dziećmi oraz DBS checks (CRB-zaświadczenia, że nie byli karani).
Dzieci są ubezpieczone.
Polisa Ubezpieczeniowa- Public Liability Insurance, oraz inne dokumenty są do wglądu.

Projekt podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą

 

MEN
http://www.men.gov.pl

język polski
historia Polski
geografia Polski
kultura, sztuka, muzyka polska

Grupa wiekowa wiek 4-5 lat
wiek 6 lat
wiek 7-8 lat
wiek 9-10 i więcej

Projekt podstawy programowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej opracowało projekt Podstawy programowej dla uczniów polskich uczących się za granicą.

1) Dokument stanowiący podstawę do tworzenia lokalnych programów nauczania języka polskiego, historii, kultury, geografii Polski i wiedzy o Polsce współczesnej i materiałów dydaktycznych do kształcenia w tym zakresie.

 

2) Jest to pierwszy tego rodzaju dokument powstały w polskiej dydaktyce. Został przygotowany w ślad za polską podstawą kształcenia ogólnego, rozstrzygającą o tym, czego będzie się uczył każdy młody Polak mieszkający w kraju.

 

3) Przygotowała ją grupa kilkudziesięciu ekspertów powołanych przez Ministra Edukacji Narodowej.

 

4) Zawiera treści dotyczące kształcenia językowego i kulturowego. Sformułowana jest tak, aby pokazać, co uczeń powinien umieć na zakończenie danego etapu kształcenia.

 

5) Nauczanie języka ojczystego jest czynnikiem kształtującym świadomość przynależności do narodu polskiego. Uczniowie poznając ojczysty język mogą dokonywać porównań pomiędzy różnymi kulturami i lepiej rozumieć swoją sytuację oraz różnorodność ludzi i kultur.

 

6) Wszystkie wymagania zostały zredagowane dla trzech grup wiekowych:

5-9; 10-13; powyżej 14 lat,

7) z uwzględnieniem możliwości percepcyjnych uczniów i ich rozwoju poznawczego.

Kompetencje językowe dodatkowo zostały zapisane dla trzech poziomów umiejętności:

A – najniższe B – średnie C – najwyższe.

8) Zakładamy, że w najwyższym poziomie umiejętności zawierają się wymagania z poziomów niższych. W zapisach unikamy wymieniania tych umiejętności, które uczeń nabywa w miejscowej szkole.

 

9) Dla każdej grupy wiekowej opracowano dwa zestawy tytułów lektur uzupełnionych przykładami innych tekstów kultury. Pierwszy zestaw: dzieła ważne dla świadomości narodowej Polaków. Wprowadzają ucznia w obszar kulturowej wspólnoty i identyfikacji z polskością. Drugi zestaw: lektury, które pomogą ukształtować wizerunek współczesnej Polski i zachęcą do czytania po polsku. Lista lektur jest otwarta. Wyboru tytułów dokona nauczyciel stosownie do poziomu intelektualnego oraz sprawności językowej uczniów.

 

10) Wymagania w zakresie historii i geografii mają pomóc utrwalać, poszerzać wiadomości o kulturze i społeczeństwie polskim, wzmocnić proces identyfikowania się uczniów z ojczystą tradycją, uczyć szacunku dla odmienności kulturowych i tradycji kraju zamieszkania.

 

11) Zapisy podstawy programowej posłużą już wkrótce do skonstruowania nowych programów nauczania, integrujących język polski i literaturę z historią i geografią Polski.

 

12) Do wykazu treści i umiejętności będą dobierane materiały do nauczania, z których powstanie dostępny na wolnych licencjach zasób materiałów dla nauczycieli, uczniów i rodziców./Art.pobr.z polska-szkoła/

Polskie Szkoły Uzupełniające a Office for Standards in Education

OFSTED to niezależna instytucja zajmująca się regulowaniem, monitorowaniem i kontrolowaniem jakości pracy organizacji edukacyjnych oraz tych oferujących opiekę nad dziećmi ( np. przedszkola, dzienne centra opieki). Polskie Szkoły Uzupełniające nie są zobowiązane do rejestracji w OFSTED. Podstawowym źródłem tej informacji, dostępnym publicznie i do którego przeczytania zachęcamy Państwa, jest publikowany na stronie internetowej Ofsted dokument ‘Registration not required’.

Dokument wymienia listę 18 rodzajów działalności prowadzonej przez osoby/placówki, które wyłączone są z rejestracji.

Punkt 11 tego dokumentu mówi:

‘ If (excluding childminders) you provide no more than two activities from the following list.

  • School study support or homework support
  • Sport
  • Performing arts
  • Arts and crafts
  • Religious, cultural or language study

This only applies if you care for children who are aged three and over, and you do not care for children aged under five for more than four hours in any one day. There is more information about this type of exemption later in the factsheet.’

Jeżeli głównym nurtem działalności szkoły uzupełniającej jest nauczanie języka i kultury Polskiej, wtedy działalność szkoły objęta jest ostatnim podpunktem z tego punktu. Jeżeli szkoła prowadzi inne rodzaje działań wymienione w tym punkcie, np. ‘performing arts’ lub ‘sports’ jako pełnowymiarowe zajęcia, tzn. oferuje takie alternatywnie do zajęć z języka i kultury polskiej, wtedy, przy prowadzeniu więcej niż 2 rodzajów zajęć zawartych w tej liście, działalność szkoły byłaby konieczna do zarejestrowania w Ofsted. Jeżeli jednak zajęcia np z ‘perfoming arts’ nie są osobnym kursem, lecz są włączone w normalną działalność nauczania języka i kultury polskiej, wtedy działalność ogranicza się do ostatniego podpunktu listy i nie trzeba jej rejestrować w Ofsted. Podobnie z innymi zajęciami wymienionymi w liście – jeśli są one dodatkowymi zajęciami (‘extra-curricular activities’) i są częścią programu służącego nauczaniu języka i kultury polskiej, działalność szkoły nie będzie podlegała rejestracji w Ofsted.

Zasady te, jak mówi cytowany fragment, odnoszą się do placówek pracujących z dziećmi powyżej 3 roku życia i nie prowadzącymi opieki nad dziećmi poniżej 5 roku życia przez czas dłuższy niż 4 godziny w ciągu jednego dnia.

Powyższa informacja jest ogólna i odnosi się do szkół sobotnich ograniczających swą działalność do nauczania języka i kultury polskiej. W razie wątpliwości co do konieczności rejestracji w Ofsted, polecamy kontaktowanie się bezpośrednio z Ofsted, dane kontaktowe znajdują się tutaj.

/Artykuł pobrany ze strony internetowej PMS w Londynie./